Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») αφορά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ZanteWeb It & Development ΙΚΕ που εδρεύει Φλόκα Γαϊτανίου, Ζάκυνθος, με την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας +30 26950 27447 (εφεξής καλουμένη «ZanteWeb»), συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας zanteweb.io

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα συλλέγει η ZanteWeb και για ποιους σκοπούς;
Η ZanteWeb συλλέγει ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την ZanteWeb. Επιπρόσθετα, η ZanteWeb, ως Eκτελών την Eπεξεργασία για λογαριασμό των πελατών της έχει πρόσβαση στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών της ιστοσελίδας που επικοινωνούν απευθείας με τους πελάτες της μέσω των φορμών επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει η ZanteWeb. Για τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τα cookies βλέπετε σχετικά Πολιτική Cookies .

Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων των υποκειμένων
Συλλέγουμε τα Δεδομένα των πελατών μόνο αν υπάρχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία τους.
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:
α) στη μεταξύ υμών συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.
β) στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται.  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
γ) στις έννομες υποχρεώσεις της ZanteWeb.
δ) στο έννομο συμφέρον της ZanteWeb.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων;
Πρόσβαση στα Δεδομένα των πελατών έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα Δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο στους πελάτες μας στους οποίους απευθύνεστε.

Πώς εξασφαλίζει η ZanteWeb ότι οι συνεργάτες της σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι συνεργάτες της ZanteWeb έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα των πελατών της ZanteWeb χωρίς την άδεια της,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Αποστέλλει η ZanteWeb τα Δεδομένα των υποκειμένων εκτός Ε.Ε.;
Δεν αποστέλλονται τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε., καθώς αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδος.

Πότε διαγράφει η ZanteWeb τα Δεδομένα των υποκειμένων;
Τα Δεδομένα διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, εκτός αν απαιτείται παράταση του εν λόγω χρόνου λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της ZanteWeb.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα των υποκειμένων;
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η ZanteWeb έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των Δεδομένων;

  • Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα τους

Αυτό σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν από τη ZanteWeb πώς και ποια Δεδομένα τους επεξεργάζεται. Μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων τους που τηρεί, σε ποιους τυχόν τα διαβιβάζει, πόσο διάστημα τα αποθηκεύει, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

  • Έχουν δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων

Αν διαπιστώσουν ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων τους, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

  • Έχουν δικαίωμα διαγραφής

Μπορούν να αιτηθούν από τη ZanteWeb να διαγραφούν τα Δεδομένα τους, εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

  • Έχουν δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων τους

Μπορούν να αιτηθούν να λάβουν σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχουν παράσχει ή να αιτηθούν από τη ZanteWeb να τα διαβιβάσει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

  • Έχουν δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορούν να αιτηθούν από τη ZanteWeb να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων τους για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών τους ως προς την επεξεργασία.

  • Έχουν δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων τους

Μπορούν να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων τους ή να άρουν τη συγκατάθεσή τους, όπου έχει απαιτηθεί και η ZanteWeb θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων τους, εάν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος τους ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. 

Πώς μπορούν τα υποκείμενα των Δεδομένων να ασκήσουν τα δικαιώματα τους;
H άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται δια της υποβολής αιτήσεως είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Φλόκα Γαϊτανίου, Ζάκυνθος 29100 είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
Η ZanteWeb απαντάει στα Αιτήματα χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει έκαστο Αίτημα. Εάν, όμως, το Αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων, ενημερώνει το υποκείμενο των Δεδομένων εντός του μήνα εάν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα απαντήσει.
Σε περίπτωση που το υποκείμενο των Δεδομένων δεν λάβει απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, το υποκείμενο μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Η ZanteWeb δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των υποκειμένων.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα των υποκειμένων είναι τα Δικαστήρια της Ζακύνθου.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασία τα Δεδομένα των υποκειμένων θα αναρτάται επικαιροποίηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ZanteWeb, από την οποία τα υποκείμενα των δεδομένων θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.

 

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή με οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

ZanteWeb It & Development P.C.
Attn: Legal Department, Privacy Officer
Floka Gaitani
Zakynthos, TK 29100, Greece